• نام دستگاه : سنگ محور 4 متری
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 707SMU
 • نام دستگاه : سنگ محور
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 569SMU
 • نام دستگاه : سنگ تخت
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 567SMU
 • نام دستگاه : سنگ تخت 32× 125 سانتیمتر
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 562SMU
 • نام دستگاه : سنگ تخت 60×20
 • کشور سازنده : چک
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 555SMU
 • نام دستگاه : سنگ تخت 32×90 سانتیمتر
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 553SMU