• نام دستگاه : فرز FGS چک
  • کشور سازنده : چک
  • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1258FMU
  • نام دستگاه : فرز کله شاه
  • کشور سازنده : روسیه
  • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 522FMU