• نام دستگاه : پرس برک 7.5 متر 500 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1692PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 5 متر 250 تن
 • کشور سازنده : یوگسلاوی
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1616PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 7.30 متر 630 تن
 • کشور سازنده : مجارستان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1546PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 100تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1494PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 160 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1477PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 150 تن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1464PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 7.5 متر 630 تن
 • کشور سازنده : مجارستان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1460PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 100 تن
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1456PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 6 متر 160 تن
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1453PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 130 AMADA
 • کشور سازنده : ژاپن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1449PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 6 متر 150 تن
 • وضعیت دستگاه : روشن - نوسازی شده
ID : 1426PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 7 متر 450 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1341PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 160 تن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1336PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 2 متر 40 تن هیدرولیک
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1320PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 70 تن LVD
 • کشور سازنده : بلژیک
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1245PBMU