• نام دستگاه : پرس برک 3 متر 100 تن
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1456PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 6 متر 160 تن
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1453PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 130 AMADA
 • کشور سازنده : ژاپن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1449PBMU
 • نام دستگاه : گیوتین 6 متر 20 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1434GMU
 • نام دستگاه : پرس برک 6 متر 150 تن
 • وضعیت دستگاه : روشن - نوسازی شده
ID : 1426PBMU
 • نام دستگاه : گیوتین 6 متر 30 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1403GMU
 • نام دستگاه : گیوتین 3.5 متر 3 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1395GMU
 • نام دستگاه : گیوتین 6 متر 20 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1385GMU
 • نام دستگاه : گیوتین 2 متر 20 میل هیدرولیک
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1355GMU
 • نام دستگاه : پرس برک 7 متر 450 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1341PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 160 تن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1336PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 2 متر 40 تن هیدرولیک
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1320PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 120 تن هیدرولیک
 • سال ساخت : 2014 میلادی
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : آکبند - استارت نشده
ID : 408PBCN