• نام دستگاه : پرس برک 6/20 متر 400 تن
 • کشور سازنده : سوئیس
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1767PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 7.30 متر 630 تن
 • کشور سازنده : مجارستان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1546PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 7.5 متر 630 تن
 • کشور سازنده : مجارستان
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
ID : 1460PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 7 متر 450 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
ID : 1341PBMU
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 80 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - کم کارکرد
 • نام دستگاه : پرس برک 6 متر 6 میل
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 7.5 متر 500 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 5 متر 250 تن
 • کشور سازنده : یوگسلاوی
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 100تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 160 تن
 • کشور سازنده : ایران
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 150 تن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 100 تن
 • کشور سازنده : چین
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 6 متر 160 تن
 • کشور سازنده : روسیه
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 3 متر 130 AMADA
 • کشور سازنده : ژاپن
 • وضعیت دستگاه : روشن - در حال کار
 • نام دستگاه : پرس برک 6 متر 150 تن
 • وضعیت دستگاه : روشن - نوسازی شده